Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở huyện Núi Thành

Ngày đăng: 22:11 | 04/02 Lượt xem: 156

Núi Thành, địa bàn trọng điểm của Khu kinh tế mở Chu Lai, ngoài công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyên truyền quan trọng đó là tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương giải phóng mặt bằng, tái định cư, bồi thường thiệt hại thực hiện các dự án quan trọng của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Những năm qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua các kênh như tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử của huyện, Bản tin Núi Thành…, các kỳ họp Hội đồng nhân dân được truyền thanh trực tiếp. Mặt khác, công tác tuyên truyền miệng được Huyện ủy đặc biệt quan tâm nhằm đưa các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện đến được với đông đảo người dân, mà trọng tâm là tuyên truyền các dự án quan trọng trên địa bàn nhất là dự án Quốc lộ 1, dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án Cầu vượt vòng xuyến hai tầng, dự án Đường 129, các dự án trọng điểm vùng đông Nam của tỉnh, nhiều dự án của huyện và các xã, thị trấn … Với tầm quan trọng như vậy nên trong nhiều năm qua trên địa bàn Núi Thành công tác tuyên truyền miệng được phát huy và đem lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở luôn được củng cố và kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” có hiệu quả. Ban Tuyên giáo Huyện ủy từng bước nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên. Trong đó, có nhiều đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung các chuyên đề đảm bảo tính thời sự, kịp thời định hướng tư tưởng, đáp ứng nhu cầu bức thiết về thông tin, tham gia hội nghị trực tuyến do Trung ương, tỉnh tổ chức. Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đội ngũ báo cáo viên có trình độ đại học chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị; hầu hết các đồng chí báo cáo viên là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn; báo cáo viên cấp cơ sở đạt chuẩn theo quy định nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; hằng năm đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở đều được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, ngoài hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng quý và đột xuất, hằng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều phân công báo cáo viên tham gia các lớp tập huấn do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; hàng tháng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phân công đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy tham gia hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy, từ đó giúp cho đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy có thêm thông tin, củng cố kiến thức, đặc biệt là học tập phương pháp tiếp cận, cách truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên Trung ương nhằm vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong quá trình tuyên truyền ở cơ sở. Tính đến tháng 12/2018, toàn huyện có 105 báo cáo viên. Trong đó: báo cáo viên cấp tỉnh công tác tại huyện là 01 đồng chí; báo cáo viên Huyện ủy là 26 đồng chí; báo cáo viên pháp luật là 22 đồng chí, báo cáo viên cấp cơ sở và tương đương là 56 đồng chí; đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở có 182 đồng chí. Các báo cáo viên Huyện ủy hàng tháng đều được cung cấp các tài liệu như: Các loại báo Đảng, tạp chí Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, bản tin, Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy, bản tin của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Các tài liệu tuyên truyền có tính chuyên đề của Trung ương, của tỉnh về các sự kiện, thời sự nổi bật. Nhiều báo cáo viên áp dụng các công cụ hỗ trợ trong công tác tuyên truyền hiệu quả như: Máy tính xách tay, máy chiếu, máy ghi âm, máy ảnh, góp phần đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên. Các chế độ cho đội ngũ báo cáo viên được đáp ứng kịp thời. 
Có thể khẳng định việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của các cấp uỷ trên địa bàn huyện đã đi vào nền nếp, bám sát cơ sở, khẳng định được lợi thế riêng, thực sự trở thành công cụ, một trong những kênh thông tin chính thống quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà cụ thể là những chủ trương quan trọng của huyện nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, kịp thời định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trước những vấn đề nổi lên đáng quan tâm, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước và các chủ trương lớn của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên các cấp trên địa bàn Núi Thành hiện nay đông nhưng chưa mạnh, chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Cụ thể, năng lực truyền đạt và chất lượng đội ngũ báo cáo viên nhìn chung thực sự chưa cao, nhất là báo cáo viên được cơ cấu ở cơ sở; mặt khác, thông tin chúng ta thường đi sau các trang mạng xã hội, thậm chí chậm có thông tin chính thống; Chất lượng công tác tuyên truyền miệng còn một số hạn chế, một số vấn đề, thông tin chưa đáp ứng tốt nhu cầu và trình độ ngày càng cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phương thức tuyên truyền còn nặng một chiều từ trên xuống, ít chú ý đến trao đổi, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân, chưa dành nhiều thời gian trao đổi thảo luận làm rõ vấn đề. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Cơ chế, chính sách, phụ cấp và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của báo cáo viên hiện nay còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực để thu hút, động viên những người có tâm huyết, năng lực phát huy cao nhất khả năng của mình. Những hạn chế, bất cập nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó phải nói đến những nguyên nhân chủ yếu sau:

Trước hết, năng lực của đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở chưa cao, vẫn còn không ít báo cáo viên hạn chế về khả năng thuyết trình, khả năng nói trước công chúng, chủ yếu là đọc văn bản, né tránh những vấn đề bức xúc, nhạy cảm nảy sinh từ thực tiễn mà dư luận đang quan tâm, nên chưa tạo được sự lôi cuốn và thuyết phục người nghe.

Thứ hai, một số đồng chí làm báo cáo viên, song do bận quá nhiều công việc chuyên môn, công việc của địa phương nên chưa chú trọng đến trách nhiệm của người báo cáo viên, chưa đào sâu nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn ở địa phương, đơn vị để củng cố thêm kiến thức, vận dụng vào bài nói.

Thứ ba, cơ chế chính sách đãi ngộ và cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ hoạt động của báo cáo viên đôi lúc, đôi nơi còn nhiều bất cập, chưa tạo được động lực để thu hút động viên những người có tâm huyết, năng lực phát huy cao nhất khả năng của mình.

Trước những yêu cầu ngày càng cao của người nghe, nhất là trong điều kiện bùng nổ và tác động mạnh mẽ, phức tạp của công nghệ thông tin, các không gian mạng, tác động của các luồng tư tưởng khác nhau hiện nay, hơn lúc nào hết, cần sử dụng tối đa và phát huy cao độ vai trò, chức năng và ưu thế của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác để nâng cao sức mạnh tổng hợp và hiệu quả của công tác tư tưởng trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) “về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới”, trong đó khẳng định: “nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác tuyên truyền miệng” và chỉ ra những định hướng cơ bản đối với công tác này trong thời gian đến. Núi Thành cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị 17, ngày 15/¬7/¬2007 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”; thường xuyên củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thủ trưởng các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tuyền truyền, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Các đồng chí cấp uỷ được phân công làm báo cáo viên phải bố trí thời gian thích hợp để tham gia sinh hoạt đầy đủ và báo cáo các chuyên đề có chất lượng.

Hai là, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, nhất là thông tin nhiều chiều như hiện nay để định hướng đúng công tác tư tưởng và định hướng dư luận xã hội mà vai trò của công tác tuyên truyền miệng vẫn là hình thức tuyên truyền không có hình thức nào thể thay thế được.

Ba là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền miệng theo hướng nhanh, nhạy, kịp thời, sát thực tế, góp phần giải đáp được những bức xúc trong đời sống xã hội; tăng cường trao đổi, đối thoại giữa báo cáo viên với cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm hơn nữa việc tiếp nhận thông tin nhiều chiều, đặc biệt là từ dưới lên; tăng cường tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin phục vụ cho tuyên truyền miệng, định hướng đúng tư tưởng và dư luận xã hội...

Bốn là, có kế hoạch phổ biến thông tin thời sự có định hướng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt báo cáo viên từ huyện đến cơ sở theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng nội dung thông tin và hiệu quả của tuyên truyền miệng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo về các hình thức sinh hoạt phù hợp để phổ biến thông tin thời sự trong quần chúng, thông qua sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt thôn, khối phố, tổ đoàn kết...

Năm là, lồng ghép tuyên truyền miệng với nhiều hình thức tuyên truyền khác tránh nhàm chán để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ban tuyên giáo cơ sở và đội ngũ báo cáo viên các cấp luôn đổi mới tư duy, nhằm phát huy những ưu thế riêng có của tuyên truyền miệng. Ngoài ra cần kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức tuyên truyền khác như Truyền thanh – truyền hình, báo chí, xuất bản, bản tin nội bộ, tổ chức sự kiện, kỷ niệm, gặp mặt các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa thể thao để tuyên truyền.

Áp dụng đồng bộ các giải pháp này, tin tưởng rằng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn Núi Thành năm 2019 và những năm đến sẽ có những chuyển biến tích cực, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện nhà trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Đảng bộ huyện đề ra. 

Tác giả: Đ/c Đoàn Xuân Quang, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)