Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, việc làm thiết thực để nâng cao thu nhập cho người dân

Ngày đăng: 8:06 | 10/05 Lượt xem: 177

Thực hiện theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” , ngày 06/5/2019 UBND huyện Núi Thành ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND về việc triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Núi Thành năm 2019.

Theo Kế hoạch, đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng tại địa phương cho 382 lao động (ưu tiên đào tạo cho lao động là người dân tộc Kor xã Tam Trà 70 lao động). Trong đó đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ 182 lao động và đào tạo lao động theo chính sách đào tạo lao động cho chương trình dự án trọng điểm và các doanh nghiệp theo Quyết định 3577 của UBND tỉnh 200 lao động với tổng kinh phí là 636.090.000đồng.
Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú nhằm triển khai rộng rãi những cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn của nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của người lao động trên địa bàn huyện. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn, định hướng nghề cho người lao động bằng việc thực hiện đa dạng, phong phú các hình thức tư vấn. Tổ chức tốt các chiến dịch truyền thông thông qua việc mở các chuyên mục định kỳ trên Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện. Phát huy vai trò của các Hội đoàn thể như: Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện bằng việc tổ chức các các điểm sàn giao dịch việc làm, các bản tin về học nghề, việc làm... giúp các hội viên, đoàn viên, người lao động lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn, nguyện vọng cá nhân. Đẩy mạnh công tác định hướng nghề trong trường học đối với học sinh cuối cấp tại các trường THCS trên địa bàn huyện. Tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức không đúng trong một bộ phận học sinh, phụ huynh và các thầy cô giáo về mục đích và ý nghĩa của công tác hướng nghiệp trong trường học. 
UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền những chủ trương, chính sách theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh đến người lao động; Chủ trì, phối hợp với các Trường, Trung tâm có chức năng dạy nghề đăng ký xây dựng kế hoạch chi tiết, danh mục đào tạo nghề trên cơ sở nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Lựa chọn và ký hợp đồng đào tạo với các cơ sở dạy nghề có uy tín, chất lượng để mở các lớp nghề theo kế hoạch; thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dạy nghề cho lao động đối với các cơ sở đào tạo và dạy nghề theo quy định của Nhà nước; định kỳ báo cáo UBND huyện, Sở Lao động - Thương binh &Xã hội theo quy định.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện định hướng ngành nghề đào tạo lao động nông thôn phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn; đề xuất danh mục nghề, chương trình dạy các nghề chăn nuôi, trồng trọt trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên; xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu về dạy nghề cho lao động nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trên các lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp; Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp đến từng xã, thị trấn; Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai các hoạt động dạy nghề nông nghiệp, kịp thời phát hiện, tham mưu UBND huyện về những nội dung phát sinh trong đào tạo nghề nông nghiệp; Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện theo đúng quy định.
Phòng giáo dục đào tạo tăng cường công tác chỉ đạo cho các trường THCS trên địa bàn huyện tư vấn, phân luồng hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh cuối cấp không có điều kiện học tiếp, tham gia học nghề để cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
UBND các xã thị trấn tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động và nhu cầu sử dụng lao động của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch để tổ chức mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu của người lao động. Tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề, về vai trò, vị trí của đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người dân đối với phát triển kinh tế - xã hội thông qua các hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng...; Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các trường, trung tâm dạy nghề triển khai các hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề trên địa bàn./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)