Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả sau 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 15:30 | 12/06 Lượt xem: 111

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới;

đồng thời có thể xem Hiến pháp năm 2013 là một tuyên ngôn chính trị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vì vậy bên cạnh nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp thì công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến toàn thể cán bộ và nhân dân được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng.
Trên cơ sở thực hiện các văn bản của tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, UBND huyện cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai, trong đó có Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 21/01/2014 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014, trong đó tập trung cho công tác triển khai thi hành hiến pháp năm 2013; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 10/02/2015 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, trong đó tập trung tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn cho cán bộ và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
Trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp đã được UBND huyện triển khai thường xuyên, rộng rãi đến với cán bộ và nhân dân trên địa bàn; UBND huyện đã tổ chức tập huấn Hiến pháp cho cán bộ chủ chốt của huyện và cấp xã với trên 160 người tham gia, sau đó tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ và nhân dân 17 xã, thị trấn cùng các doanh nghiệp trên toàn huyện. Ở cấp huyện đã tổ chức được 07 lớp tập huần với trên 650 lượt người tham dự, cấp phát trên 2.200 bộ tài liệu; ở cấp xã tổ chức được 34 cuộc hội nghị, tập huấn với trên 3000 lượt người tham dự.
Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” đã được triển khai rộng khắp trên 17/17 xã, thị trấn và đã thu được những kết quả khả quan. Ngay khi vừa phát động, đã nhận được 23.337 bài dự thi của 69 cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều đơn vị có số lượng bài dự thi cao như: xã Tam Anh Nam với 917 bài, thị trấn Núi Thành với 979 bài, trường THCS Lương Thế Vinh với 423 bài...
Trong công tác tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp. Tham mưu UBND huyện ra quyết định công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND huyện. Có 22 văn bàn của HĐND và UBND thuộc đối tượng rà soát; 09 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực trong kỳ rà soát, 03 văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ rà soát, 13 văn bản còn hiệu lực trong kỳ rà soát. Nhìn chung, các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đã ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản QPPL, đảm bảo sự tham gia của các cơ quan tổ chức liên quan vào quá trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND.
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn huyện vẫn có một số khó khăn như: đội ngũ báo cáo viên pháp luật còn mỏng, khả năng nghiên cứu và truyền đạt giới thiệu Hiến pháp năm 2013 của một số báo cáo viên chưa cao; nguồn tài liệu chính thức về nội dung Hiến pháp trên các trang thông tin điện tử còn ít, chưa tạo thuận lợi cho việc truy cập, sử dụng của cơ quan, địa phương, cũng như các tầng lớp nhân dân, kinh phí để thực hiện việc triển khai thực hiện hiến pháp trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.
Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và nhân dân để Hiếp pháp năm 2013 thực sự đi vào cuộc sống của người dân./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)