Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày đăng: 14:48 | 25/11 Lượt xem: 82

Trẻ em là tương lai của đất nước, việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao và hệ trọng, quyết định vận mệnh dân tộc. Đó là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Bởi vì trẻ em là những chủ thể còn non nớt về thể chất và trí tuệ, cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt về mọi mặt, từ sức khỏe, học tập, vui chơi giải trí đến việc bày tỏ ý kiến và tham gia những hoạt động tập thể.


Cũng vì ý nghĩa đó ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số số 121/2020/QH14 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Qua đó, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND nhằm cụ thể hóa những hành động để triển khai thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Núi Thành.

Việc ban hành kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện; khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em.

Theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân  huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.

Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các chính sách pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em và kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Bảo đảm nguồn lực để thực hiện công tác bảo vệ trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện.

Phát triển, duy trì và nhân rộng mô hình bảo vệ trẻ em, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; bảo đảm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em bị xâm hại được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các cấp, cộng tác viên trẻ em ở thôn, bản, khối phố.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)