Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày đăng: 15:56 | 03/06 Lượt xem: 89

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) là một nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng; đồng thời là nội dung chủ yếu của biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội - biện pháp cơ bản, chiến lược của lực lượng Công an nhân dân.

Triển khai tốt Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sẽ thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự ngay tại địa bàn dân cư, trên từng đường phố, trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp...; tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật mới manh nha hoặc hành vi phạm tội vừa xảy ra. Mặt khác, từ những nguồn tin tố giác tội phạm do quần chúng nhân dân cung cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật có cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ; lập các chuyên án đấu tranh, phá án đạt kết quả cao.
Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Văn Mau vừa ký ban hành chương trình công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019, trong đó tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn trong Phong trào là một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình công tác. 
Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, các khu kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp. Tiếp tục đổi mới biện pháp công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng lĩnh vực, vùng miền, đặc điểm dân cư tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở. Tuyên truyền, vận động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đẩy lùi, làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 3% so với năm 2018. 
Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 28-CT/TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ" trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020; Đề án "Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù" trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Đề án "Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020".
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phổ biến, vận động quần chúng tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, từng địa bàn, tạo điểm nhấn có sức lan tỏa, lôi cuốn trong phong trào, từ đó nâng cao cảnh giác về âm mưu hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm, chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tự giác tham gia đấu tranh với các hoạt động lợi dụng dân chủ, lợi dụng tôn giáo, dân tộc, vấn đề về biển đảo... để kích động, lôi kéo, tập hợp quần chúng biểu tình, bạo loạn, gây mất an ninh, trật tự; xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trong công tác xây dựng lực lượng nòng cốt: Tham mưu triển khai và đề xuất thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh, huyện về xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện chủ trương xây dựng lực lượng Công an xã chính quy theo Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị; củng cố, xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách theo quy định tại Nghị quyết số 43-NQ/HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam, nhằm tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn trong tình hình mới. Thực hiện củng cố, kiện toàn về tổ chức, đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện làm việc và có chế độ, chính sách phù hợp cho hoạt động của Bảo vệ dân phố. Đồng thời, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới đối với các xã về đích nông thôn mới năm 2019.
Song song với đó là tổ chức rà soát, củng cố các mô hình, chuyên đề đã, đang hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Quan tâm đầu tư nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”. Khuyến khích các địa phương chủ động huy động nguồn lực để triển khai mô hình "Camera giám sát an ninh" tại những nơi công cộng, bệnh viện, trường học... và khuyến khích lắp camera ở cơ quan, doanh nghiệp, những vị trí phức tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự. Cùng với đó là nghiên cứu các biện pháp phù hợp để triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự".
Tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phối hợp liên tịch giữa ngành Công an với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ ANTT, gắn kết Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể địa phương, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"... Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận và thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng Công an nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và CBCS Công an.
Chủ tịch UBND huyện cũng đã giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương tham mưu giúp UBND huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình công tác trọng tâm thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)