Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chương trình hành động để phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào dân tộc Cor tại xã Tam Trà

Ngày đăng: 7:19 | 12/04 Lượt xem: 270

Tam Trà là xã miền núi của huyện Núi Thành, đồng bào dân tộc Cor chiếm ¾ dân số của xã. Những năm qua, thực hiện Chương trình 134, 135 của Chính phủ đã giải quyết cơ bản về nhà ở, học tập, chăm sóc sức khỏe , nước sinh hoạt… cho đồng bào dân tộc Cor. Tuy

 nhiên, vẫn còn một bận phận người đồng bào Cor còn thụ động, ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa phát huy tinh thần tự lực phát triển, tận dụng các điều kiện tự nhiên để cải thiện đời sống.
Thực hiện theo Kết luận số 15-KL/HU ngày 9/3/2018 của Huyện ủy Núi Thành về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc Cor tại xã Tam Trà giai đoạn 2017-2022; ngày 09/4/2018 UBND huyện Núi Thành ban hành Chương trình hành động cụ thể để phát triển kinh tế- xã hội cho người Cor tại xã Tam Trà.
Theo đó, cần tuyên truyền, huy động, tập trung mọi nguồn lực có thể để phát triển kinh tế- xã hội cho đồng bào Cor tại xã Tam Trà:
- Về kinh tế: phát triển đa ngành, tăng giá trị sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bàn Cor gắng với xây dựng nông thôn mới. Cần hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, xây dựng mô hình kinh tế vườn, trang trại cho người dân. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Trung tâm kỹ thuật huyện cần cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, bồi dưỡng cho người dân. Vận động người dân chăn nuôi hộ gia đình, phổ biến kiến thức phòng bệnh, áp dụng những tiến bộ khoa học vào trồng trọt cũng như trong chăn nuôi. Đồng thời tuyên truyên cho người dân nhận thức đúng về lợi ích của rừng, chủ động tự giác tham gia vào việc bảo vệ rừng, tiếp tục tăng cường việc tiến hành việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân quản lý, bảo vệ và sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cho nhân dân để đồng bào yên tâm lao động, sản xuất chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng được giao.
- Về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: cần phải tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như: đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, cơ sở y tế, điện sinh hoạt, thông tin-truyền thông….cho xã Tam Trà. Kết hợp với việc khai thác các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa, các điểm có cảnh quan thiên nhiên đẹp để phát triển du lịch, nâng cao mức sống cho người dân. 
- Chính sách an sinh xã hội: tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công, chính sách bảo trợ xã hội, triển khai công tác dạy nghề cho người dân tộc Cor. Cần tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020 dân tộc Cor tại xã Tam Trà không còn hộ nghèo. 
- Đảm bảo an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh: phát triển kinh tế- xã hội phải gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hậu phương tại chỗ, hình thành được thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân nhằm bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Phát triển kinh tế xã hội phải đi liền với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người dân tộc Cor, phục hồi và phát triển các lệ hội, điệu múa, bài hát của đồng bào dân tộc như: Lễ Tết mừng lúa mới, Tết ngã rạ, điệu múa Cheo…. Đồng thời trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)