Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành với kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình hằng năm, giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Ngày đăng: 9:37 | 22/09 Lượt xem: 86

Thực hiện Kế hoạch số 5781/KH-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình hằng năm, giai đoạn 2022-2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

 Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với mục đích: xác định được số lượng, danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo làm cơ sở lập kế hoạch, phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan trên địa bàn huyện; kịp thời bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với hộ gia đình đủ điều kiện, đồng thời đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với hộ gia đình không đủ điều kiện theo chuẩn nghèo quy định tại Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; đề nghị công nhận xã nông thôn mới về tiêu chí hộ nghèo; xác định được số lượng, danh sách hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện tại thời điểm rà soát để lập kế hoạch hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Yêu cầu đặt ra là: việc thực hiện rà soát phải đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo đúng quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 và Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, trung thực, khách quan trong thực hiện quy trình rà soát, từng tiêu chí phải được rà soát, đánh giá chính xác, đầy đủ để xác định được hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; có sự tham gia của người dân và giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; thực hiện công nhận, phê duyệt, tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát đúng tiến độ, chính xác, đủ và đúng theo biểu mẫu quy định của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; quá trình tổ chức triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình hằng năm giai đoạn 2022 - 2025 phải đảm bảo yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo gồm:

Rà soát định kỳ mỗi năm 01 lần: thực hiện từ ngày 01 tháng 9 hằng năm
theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 3 Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg. Cụ
thể: giai đoạn chuẩn bị rà soát, từ ngày 30/8 - 20/9 hằng năm, cấp huyện và
xã xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, thống nhất biểu mẫu, tài liệu rà soát và tổ
chức hội nghị triển khai, tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ rà soát; giai đoạn tổ chức rà soát từ ngày 20/9 - 30/10 hằng năm, báo cáo sơ bộ kết quả rà soát theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo huyện trước ngày 30/10 hàng năm, cấp huyện tổng hợp, báo cáo tỉnh trước ngày 05/11 hàng năm; giai đoạn kết thúc rà soát từ ngày 05/11 - 30/11 hằng năm, tổng hợp,
thẩm tra, phê duyệt và báo cáo chính thức kết quả rà soát trên địa bàn toàn huyện, các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo xin ý kiến thẩm định UBND huyện từ ngày 15/11 đến trước ngày 25/11 hàng năm.

Rà soát thường xuyên hằng năm: mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày
15 hằng tháng tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị gửi Ủy ban nhân dân cấp
xã cho các trường hợp cụ thể như sau: hộ gia đình phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước (hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật nặng, rủi ro về kinh tế...); hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo địa phương đang quản lý có giấy đề nghị rà soát công nhận hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Thời gian rà soát, xác định hộ có mức sống trung bình: mỗi tháng 01
lần, thực hiện từ ngày 15 hằng tháng tại thời điểm hộ gia đình có giấy đề nghị gửi
Ủy ban nhân dân cấp xã.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan tham mưu UBND Huyện chỉ đạo, triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình hằng năm theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Tác giả: Thanh Kim

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo

Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)