Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới của huyện Núi Thành những tháng cuối năm 2019

Ngày đăng: 8:11 | 15/10 Lượt xem: 253

Mục tiêu xây dựng nông thôn mới 3 tháng cuối năm 2019 của huyện là phấn đấu có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Tam Tiến, Tam Mỹ Tây và Tam Quang; có 2 khu dân cư nông mới kiểu mẫu là thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây) và thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến); đồng thời các địa phương tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, các thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”.

Theo UBND huyện Núi Thành, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm là các ủy viên Ban Chỉ đạo được giao nhiệm vụ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới và phân công đứng điểm các xã, các thành viên kiêm nhiệm Văn phòng Điều phối tập trung tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn kiểm tra giúp các xã Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang, các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây), thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến) việc lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí. Ban Chỉ đạo Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và cơ quan thường trực Phòng NN&PTNT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các xã có mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững, có hiệu quả và hướng dẫn các xã thực hiện đề án “Mỗi xã một sản phẩm” để nâng cao thu nhập cho người dân và đảm bảo giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ của Phòng NN&PTNT và nguồn vốn phát triển sản xuất các xã. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường công tác tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực nhận thức, kiến thức kỷ năng cho cộng đồng, người dân và cán bộ xây dựng nông thôn mới; công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, kịp thời phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan tham mưu UBND huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các xã, chú trọng các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới; tập trung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc lập hồ sơ minh chứng, lập thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận, tổ chức công tác thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời thực hiện hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN tỉnh chủ trì tổ chức công tác lấy ý kiến hài lòng người dân với kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo đúng quy định đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung rà soát đánh giá thực trạng các tiêu chí so sánh với tiêu chí theo Quyết định số 3816/2018 của UBND tỉnh Ban hành tiêu chí “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao” và Quy định “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu” thực hiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 để tiếp tục đăng ký phấn đấu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao” hoặc đăng ký phấn đấu “Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu” vào năm 2020 và sau năm 2020.

UBND huyện đề nghị các địa phương, các ban ngành ở huyện tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đẩy mạnh việc kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các Ủy viên Ban Chỉ đạo huyện tích cực về các xã; các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã thường xuyên về tận thôn, xóm để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí của Chương trình; phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện và các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới với vai trò người dân là chủ thể; triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến hài lòng nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã thường xuyên củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia, phân công nhiệm vụ, phụ trách cho từng ủy viên; củng cố kiện toàn Ban quản lý xã, Ban chỉ đạo Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu và Ban Phát triển thôn. Đặc biệt các xã Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang phải xây dựng kế hoạch thời gian đạt các tiêu chí và thời gian hoàn thành việc lập hồ sơ minh chứng các tiêu chí cụ thể. Cùng với đó là tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Phát triển thôn và nâng cao vai trò chủ thể của người dân xây dựng nông thôn mới. Theo UBND huyện, thành viên Ban Chỉ đạo các xã được phân công phụ trách các tiêu chí tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm, giúp các thôn phấn đấu hoàn thành các tiêu chí; thường xuyên kết nối thông tin với các ủy viên Ban Chỉ đạo, thành viên Văn phòng Điều phối huyện trong quá trình triển khai thực hiện đạt tiêu chí và lập hồ sơ minh chứng. Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã thường xuyên kiểm tra việc phân công và hoàn thành nhiệm vụ đã giao cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xã, hằng tuần tổ chức giao ban nghe từng thành viên phụ trách tiêu chí báo cáo tiến độ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (kể cả lập hồ sơ minh chứng), đảm bảo thời gian gởi hồ sơ minh chứng về Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện, cụ thể: hồ sơ minh chứng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu trước ngày 20/10/2019 và hồ sơ minh chứng xã đạt chuẩn nông thôn mới trước 30/10/2019.
Bên cạnh đó, Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện có kế hoạch cụ thể việc phối kết hợp với các cơ quan phòng ban, ủy viên Ban chỉ đạo và thành viên Văn phòng Điều phối kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc đối với các xã xây dựng nông thôn mới, đặc biệt 3 xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện kịp thời giải quyết; tập trung hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định, tham mưu Ban chỉ đạo và UBND huyện trình UBND tỉnh thẩm định hồ sơ minh chứng phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới của các xã Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang. Đồng thời tiếp tục củng cố, kiện toàn Đoàn thẩm tra đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và Tổ thẩm định Phương án; tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2015-2018 và các xã phấn đấu đạt ít nhất 15 tiêu chí vào năm 2020. Đối với các cơ quan chuyên môn được phân công phụ trách các tiêu chí cần phải xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các xã Tam Tiến, Tam Mỹ Tây, Tam Quang về mức độ đạt tiêu chí và lập hồ sơ minh chứng, phấn đấu hoàn thành hồ sơ minh chứng chậm nhất 30/10/2019. Một nhiệm vụ quan trọng trong 3 tháng cuối năm là cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện công tác phối kết hợp với Trung tâm VHTT&TTTH huyện phát thanh chuyên mục xây dựng nông thôn mới mỗi tuần hai lần vào sáng và chiều ngày thứ năm. Ngoài ra hỗ trợ Pano tuyên truyền nông thôn mới cho các xã, phát tờ rơi nông thôn mới đến các thôn và người dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các hội đoàn thể huyện thường xuyên mở rộng công tác tuyên truyền và vận động nông thôn mới đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, luôn phát huy là vai trò chủ thể của nhân dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)