Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính

Ngày đăng: 14:15 | 24/01 Lượt xem: 744

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm.

Đặc biệt, từ khi Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính trên 06 lĩnh vực nhằm đáp ứng mục tiêu: Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”. 
Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, được quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ trên địa bàn huyện, có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nội dung hoạt động cải cách ngày càng đi vào chiều sâu; nhận thức về cải cách hành chính chuyển biến khá mạnh; thực hiện tốt cơ chế một cửa, công khai thủ tục hành chính tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân và tổ chức. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư hoàn thiện; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, thực hiện nhiệm vụ được đẩy mạnh. Thực hiện khoán biên chế và kinh phí đã tạo chủ động cho cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, tăng trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị; thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, kết quả đạt được như sau:

Về cải cách thể chế, HĐND, UBND huyện đã rà soát, hệ thống hóa và ban hành nhiều văn bản đúng quy phạm pháp luật, đảm bảo tính khả thi, đúng hình thức, nội dung và thẩm quyền theo quy định.
Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát, niêm yết công khai các TTHC tại bộ phận một cửa, tại nơi làm việc, trên Cổng thông tin điện tử và ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý và giao trả hồ sơ thủ tục hành chính cho 11 lĩnh vực gồm 129 bộ thủ tục (bao gồm: đất đai: 17; tư pháp-hộ tịch: 18; lao động-thương binh và xã hội: 37; giáo dục và đào tạo: 04; đăng ký kinh doanh: 22; tài chính-kế hoạch: 06; quy hoạch đô thị: 04; cấp phép kinh doanh: 04; cấp phép xây dựng: 13; báo cáo kinh tế kỹ thuật: 01; cấp phép hoạt động trong lĩnh vực VHTT: 03). Phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ hoạt động tương đối đảm bảo; sử dụng phần mềm Một cửa điện tử đi vào hoạt động từ 01/11/2017, phần mền dịch vụ công trực tuyến tra cứu hồ sơ cho công dân hoạt động từ ngày 01/12/2017, lắp đặt camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; mở sổ theo dõi tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ; sổ theo dõi giải quyết, phiếu tiếp nhận, phiếu yêu cầu bổ sung, phiếu lưu chuyển hồ sơ.
Trong năm 2017, kết quả đã giải quết được 7411/8056 hồ sơ cho công dân; tỷ lệ trể hẹn giảm hơn năm 2016 là 1,2%. Trong đó, lĩnh vực có tỷ lệ trể hạn cao là đất đai 12,26%, cấp phép xây dựng 11,74%, cấp phép hoạt động 18,2%... Việc trễ hẹn trên được công chức làm việc ở bộ phận Một cửa xin lỗi thông qua điện thoại. Ngoài ra, hằng năm huyện tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính. Mức độ rất hài lòng, hài lòng của người dân đạt tỷ lệ 67%. 
Công tác cải cách tổ chức bộ máy nhà nước nhằm tinh gọn, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động công vụ được tiến hành một cách nghiêm túc, bước đầu có hiệu quả. Đã sắp xếp, kiện toàn Trung tâm GDTX- Hướng nghiệp Núi Thành, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành và sáp nhập, kiện toàn các Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Khuyến nông-Khuyến lâm để thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện. Đồng thời đã xây dựng và phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho 12 cơ quan hành chính, 04 đơn vị sự nghiệp kinh tế thuộc huyện và 61 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.
Công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được chú trọng, thực hiện tốt đảm bảo các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, thôi việc, điều động, bổ nhiệm... Thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đến nay đã giải quyết cho 154 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định108. Thực hiện tốt việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, trong 2 năm 2016 và 2017 đã chuyển đổi 29 kế toán các đơn vị trường học và 11 công chức địa chính-nông nghiệp-xây dựng và Môi trường. Thực hiện tốt Đề án 500 về việc tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn, đến nay đã tuyển dụng và bố trí 03 chức danh cán bộ, 35 chức danh công chức và 04 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Công tác đánh giá cán bộ, công chức được đổi mới, căn cứ vào kết quả, hiệu quả công tác thực chất và hiệu quả hơn. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của CBCCVC được nâng lên đáng kể. Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 26, Chỉ thị 22 của huyện thường xuyên kiểm tra ở các cơ quan thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn và không đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không xét danh hiệu thi đua năm 2017 đối với các cá nhân có sai phạm. Ngoài ra, ở 15/17 xã cũng đã thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 26, Chỉ thị 22 của địa phương và thường xuyên kiểm tra, nhắc nhỡ trong đội ngũ cán bộ, công chức.
Công tác cải cách tài chính công có nhiều tiến bộ, thực hiện nghiêm túc các Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan nhà nước đã được 29 cơ quan, đơn vị thực hiện (12 phòng và 17 xã, thị trấn). Thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập bước đầu có hiệu quả, đến nay có 68 đơn vị sự nghiệp thực hiện, trong đó có 01 đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động, 01 đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động và 66 đơn vị ngân sách bảo đảm toàn bộ ngân sách hoạt động.
Công tác hiện đại hóa nền hành chính được tập trung, đến nay tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều được trang bị máy vi tính và kết nối mạng Iternet phục vụ cho công việc. Đại đa số cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện và cơ sở sử dụng thành thạo và thường xuyên việc trao đổi công việc qua thư điện tử. Có 17 phần mềm đang thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, một số xã, thị trấn đã xây dựng Cổng thông tin điện tử và áp dụng phần mềm Q-office hoạt động riêng như: Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Giang, Tam Hải, Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành và 02 cơ quan: Phòng Văn hóa-Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 11516/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 gồm 11 lĩnh vực, 223 thủ tục. Năm 2016 đến nay đã đầu tư xây mới trụ sở làm việc cho 04 xã và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở cho 03 xã. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tiến độ thực hiện cải cách hành chính còn chậm và chưa đồng bộ. Nhận thức về cải cách hành chính chưa đầy đủ và không tương đồng, nhất là ở cấp xã. Công tác tuyên truyền chưa sâu, hiệu quả chưa tương xứng. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính còn chậm. Chất lượng cán bộ, công chức chưa đồng đều, một số cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết công việc chưa kịp thời yêu cầu, sự phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm trễ. Một số cơ quan chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc. Việc triển khai thực hiện cơ chế Một cửa còn một số hạn chế, thiếu sót, cơ sở vật chất và trụ sở làm việc chưa bảo đảm, nhất là ở cấp xã. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở một số lĩnh vực tỷ lệ trễ hạn trả hồ sơ cho công dân, tổ chức còn cao.
Để hoàn thành mục tiêu Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính huyện. Phấn đấu tăng chỉ số cải cách hành chính của Huyện trên bảng xếp hạng hàng năm của tỉnh, công tác cải cách hành chính trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 
Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính; có sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
Thứ hai, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính đối với các cấp chính quyền và người dân, doanh nghiệp để tạo ra sự đồng thuận chung trong toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính. 
Thứ ba, tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đảm bảo tinh gọn vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban để làm cơ sở cho việc giao biên chế phù hợp với vị trí việc làm đã xác định. Trước mắt là tập trung kiện toàn các tổ chức Hội từ huyện đến xã. Thực hiện tốt công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình và chất lượng, hiệu quả; nhận xét, đánh giá cán bộ đảm bảo trung thực, khách quan và đúng với kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của từng CBCCVC. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy kết quả việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở để đánh giá, quy hoạch, đề bạt và khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính để có những giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. Tiếp tục rà soát giảm thiểu các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. 
Thứ năm, tiếp tục tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về việc giải quyết thủ tục hành chính để đánh giá, nhận xét đúng về trách nhiệm phục vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhất là đối với một số lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh và xã hội...
Thứ sáu, triển khai thực hiện và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cho từng ngành, lĩnh vực. Cập nhật toàn bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đa dạng hóa hình thức, phương thức công khai thủ tục hành chính. Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp; triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện. Chuẩn bị các điều kiện tiến đến thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công vào năm 2019.
Thứ bảy, thực hiện nghiêm việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trể hẹn trong giải quyết thủ tục hành chính do cơ quan quản lý nhà nước gây ra; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra tình trạng chậm trể hồ sơ, gây phiên hà cho người dân và doanh nghiệp.
Thứ tám, tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, bảo đảm hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin được thông suốt, kịp thời từ huyện đến các xã, thị trấn. 
Thứ chín, UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. 

Tác giả: Nguyễn Văn Đức

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)