Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành triển khai công tác cải cách hành chính năm 2019

Ngày đăng: 0:05 | 26/02 Lượt xem: 677

Ngày 22/2/2019 tại Hội trường Huyện ủy Núi Thành, UBND Huyện tổ chức Hội nghị để tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019 và triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Mau, Chủ tịch UBND Huyện. Cùng tham dự Hội nghị, có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện; Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND và công chức văn phòng - Thống kê các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện, Bưu điện, Chi cục thuế, công an huyện.

Năm 2018, tiếp tục triển khai thực hiện tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, công tác cải cách hành chính đã được quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá hành chính; nội dung hoạt động cải cách ngày càng đi vào chiều sâu; nhận thức về cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng có chuyển biến. So với mục tiêu, các nội dung cải cách có kết quả tích cực nổi bật là: Công tác cải cách hành chính có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trong công tác lãnh đạo điều hành, trách nhiệm thủ trưởng được đề cao hơn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hơn. Thực hiện cơ chế một cửa, công khai thủ tục hành; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân và tổ chức. Việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức được đảm bảo nhanh hơn, rút ngắn thời gian hơn trước. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên nhiều so với trước đặc biệt là trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính… cùng với việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng xử lý, giải quyết công việc ngày một tốt hơn đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí đã tạo chủ động cho cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, tăng trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị; thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đó là: Nhận thức về cải cách hành chính ở một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu. Công tác tuyên truyền chưa sâu, hiệu quả chưa tương xứng. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thực hiện thường xuyên. Một số cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết công việc chưa đáp ứng yêu cầu, sự phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến chậm trễ. Một số cơ quan chưa thực hiện tốt Quy chế làm việc, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc. Việc triển khai thực hiện cơ chế Một cửa còn một số hạn chế, thiếu sót, cơ sở vật chất và trụ sở làm việc ở cấp xã chưa bảo đảm. Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở lĩnh vực đất đai tỷ lệ trễ hạn trả hồ sơ cho công dân, tổ chức còn cao.

Để hoàn thành mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, chuyển từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ” theo tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên nghiệp; thực hiện cơ chế một cửa điện tử; nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp làm thước đo thành công của công tác cải cách hành chính huyện. Phấn đấu tăng chỉ số cải cách hành chính của Huyện trên bảng xếp hạng hàng năm của tỉnh, công tác cải cách hành chính trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và cấp xã, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. Phấn đấu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong bảng xếp hạng cấp huyện của tỉnh.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở, của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thứ ba, đẩy mạng thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về cải cách hành chính.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan và UBND các xã, thị trấn.

Thứ năm, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh và huyện ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp. 

Thứ sáu, tiếp tục rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện. 

Thứ bảy, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức phù hợp; cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Thứ tám, tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Hoàn thiện Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, chính thức hoạt động vào ngày 01/3/2019.

Thứ chín, thực hiện nghiêm quy định về công khai xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thứ mười, kiện toàn, sắp xếp các cơ quan, đơn vị chuyên môn thuộc huyện theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ mười một, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thứ mười hai, triển khai thực hiện kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Thực hiện việc bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Thứ mười ba, tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021.

Thứ mười bốn, tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vị trí công tác. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ mười lăm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ mười sáu, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Thứ mười bảy, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với một số thủ tục hành chính.

Thứ mười tám, triển khai thực hiện Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tác giả: Đ/c Nguyễn Văn Đức, Trưởng Phòng Nội vụ Huyện

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)