Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả 01 năm thực hiện công tác cải cách hành chính ở huyện Núi Thành

Ngày đăng: 8:01 | 05/10 Lượt xem: 581

Trên tinh thần Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Quyết định số 1908 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, Núi Thành đã xây dựng các Chương trình hành động, cụ thể hóa từng nội dung để triển khai thực hiện.
Về Cải cách thể chế, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của UBND Huyện tuân thủ đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 và Nghị định số 34của Chính phủ. Văn bản được ban hành đảm bảo chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất; các văn bản QPPL được ban hành đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn quản lý nhà nước, đảm bảo tính khả thi, đúng về hình thức, nội dung và thẩm quyền theo quy định. Năm 2016 ban hành 05 Nghị quyết của HĐND và 05 quyết định của UBND. Thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận một cửa, tại nơi làm việc, công khai TTHC (dịch vụ công mức độ 2) trên Cổng thông tin điện tử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, Đài Truyền thanh- Truyền hình Núi Thành đã mở thêm tiết mục “cải cách hành chính”, phát sóng hai tuần/lần, bắt đầu từ tháng 4/2017. Nhiều tin, bài đã được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện, Báo Quảng Nam. 
UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Phòng làm việc và trang thiết bị phục vụ hoạt động như: máy vi tính, máy in, điện thoại, quạt, ghế ngồi chờ cho công dân, nước uống... tương đối đảm bảo; sử dụng phần mềm một cửa điện tử, lắp đặt Camera giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên 11 lĩnh vực gồm 127 TTHC. Mở sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ, phiếu lưu chuyển hồ sơ.
UBND các xã, thị trấn đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện cơ chế một cửa; thành lập, củng cố Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả do Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm Trưởng bộ phận; danh mục các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa; quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa...; phân công công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giao trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên các lĩnh vực: Tư pháp, hộ tịch, đất đai, xây dựng, bảo trợ xã hội, người có công... Có mở sổ theo dõi quá trình tiếp nhận và trả kết quả, có ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả. Giải thể Trung tâm GDTX- Hướng nghiệp Núi Thành, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện. Xây dựng trình Sở Nội vụ thẩm định Đề án vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện. 
Công tác quản lý đội ngũ CBCCVC được thực hiện thường xuyên, liên tục, chặt chẽ. Công tác tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị, địa phương được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình. Các chế độ, chính sách đối với CBCCVC được thực hiện kịp thời và đúng các quy định của Nhà nước. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã xét tuyển 134 viên chức cho các đơn vị sự nghiệp và trường học; tuyển dụng 55 công chức cho các chức danh ở xã, thị trấn; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 10 lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, 72 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường.Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158của Chính phủ chuyển đổi 13 kế toán các đơn vị trường học trong năm 2016; chuyển đổi 16 kế toán các trường và 11 công chức Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường trong năm 2017, góp phần tích cực vào việc chủ động phòng ngừa tham nhũng. Tổng số CBCCVC và CBCC cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2016 đến nay: Chính trị 127 người; chuyên môn 06 người; bồi dưỡng 559 người. Tổ chức 04 lớp bồi dưỡng cho 422 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Tổ kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 22 của huyện đã tiến hành kiểm tra tại các cơ quan thuộc UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Nhắc nhở trực tiếp và ban hành thông báo nhắc nhở đối với công chức, viên chức làm việc tại trụ sở UBND Huyện đến cơ quan không đúng giờ quy định từ 03 lần/tháng trở lên, năm 2016: 03 người, năm 2017: 06 người.
Tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đều được trang bị máy vi tính và kết nối mạng Iternet phục vụ cho công việc. Ứng dụng có hiệu quả Chương trình phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) cho các cơ quan thuộc UBND Huyện, UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan liên quan. Phòng Giáo dục và Đào tạo sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp trên Trang thông tin của Phòng. Đến nay, trên 90% cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện và cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thành thạo và thường xuyên thư điện tử trong trao đổi công việc.Các cơ quan, các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm chuyên ngành như: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: phần mềm điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; Phòng Giáo dục và Đào tạo: phần mềm phổ cập giáo dục; Phòng Tư pháp và các xã, thị trấn: phần mềm quản lý hộ tịch; Phòng Tài nguyên và Môi trường và các xã, thị trấn: phần mềm quản lý đất đai… Các xã Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông, Tam Giang, thị trấn Núi Thành; các cơ quan: Phòng Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Lao động, Thương bình và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Văn hóa-Thể thao, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện đã xây dựng Cổng thông tin điện tử riêng. Năm 2016 đến nay đã đầu tư xây mới trụ sở làm việc cho 04 xã và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở cho 03 xã. Nhìn chung, trụ sở làm việc của các xã, thị trấn đảm bảo nơi làm việc, đáp ứng cơ bản yêu cầu của cán bộ, công chức và nhân dân.
Có thể nói việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc của các cấp ủy Đảng, chính quyền được thực hiện thường xuyên, kịp thời; quán triệt, triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ trên địa bàn huyện. Công tác cải cách hành chính có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; trong công tác lãnh đạo điều hành, trách nhiệm thủ trưởng được đề cao hơn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hơn.Thực hiện đúng quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện cơ chế một cửa; thống kê, rà soát và công khai thủ tục hành chính giải quyết công việc của tổ chức, người dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân và tổ chức; nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Tổ chức bộ máy đã được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng, nhiệm vụ được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường và bổ sung; kỷ luật, kỷ cương hành chính được siết chặt; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao. Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí đã tạo chủ động cho cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, tăng trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị; thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức.
Tuy nhiên so với yêu cầu đề ra, tiến độ thực hiện cải cách hành chính còn chậm và chưa đồng bộ. Kết quả công tác tuyên truyền chưa thường xuyên nên chưa tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về cải cách; Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính còn hạn chế. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa còn một số hạn chế, thiếu sót, cơ sở vật chất và trụ sở làm việc chưa bảo đảm, nhất là nơi làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở cấp xã. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa chặt chẽ, nhất là trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm. 

Tác giả: Đinh Hiếu Trung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)