Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện ủy ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày đăng: 7:32 | 06/04 Lượt xem: 316

Huyện ủy Núi Thành vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, quan điểm chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân. Giữ vững các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và đề cao tính kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhât lãnh đạo việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành, từng địa phương, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; thực hiện nguyên tắc vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; tăng cường tuyên truyền, vận động thuyết phục, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. 
Mục tiêu là phấn đấu từ nay đến năm 2021 cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp phó; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Huyện ủy, Đảng ủy và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý. Thực hiện thí điểm một số mô hình về công tác tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm một số chức danh phù hợp với tình hình của Huyện và cơ quan, đơn vị. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm khối lượng thôn, khối phố. Thực hiện tinh giản biên chế theo quy định và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn và Trưởng thôn là đảng viên. Mục tiêu từ 2021 đến năm 2030 là tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy.
Để đạt được mục tiêu đề ra, Huyện ủy đã xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện, trong đó trọng tâm là thực hiện thống nhất Ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của toàn bộ hệ thống chính trị trong huyện; các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện và kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện một cách nghiêm túc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)