Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND Huyện ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ngày đăng: 15:58 | 20/04 Lượt xem: 241

Thực hiện theo Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1984-11/6/2018), UBND huyện Núi Thành vừa ban hành kế hoạch số 58/KH-UBND về tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1984-11/6/2018).

Với mục đích chính nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng thưo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh; đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.
Theo Kế hoạch, các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện triển khai đồng loạt thực hiện các nội dung sau: 
- Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1984-11/6/2018), gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thòi đại mới.
- Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Tăng truyền công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)