Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cách mạng Tháng Mười Nga và Cách mạng Việt Nam

Ngày đăng: 10:54 | 06/11 Lượt xem: 191

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do giai cấp vô sản Nga tiến hành, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới. Đây là một sự kiện trọng đại trong tiến trình lịch sử của nhân loại, mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc.
Từ chỗ chỉ là ước mơ cao đẹp của loài người, sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực, có sức mạnh vô cùng to lớn, lôi cuốn các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.
Cách mạng Tháng Mười do Đảng Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Lenin đã thành công rực rỡ ở nước Nga. Cuộc cách mạng đó đã đưa chủ nghĩa cộng sản từ lý thuyết vào thực tiễn, đã mở ra một chương mới trong lịch sử nhân loại: CNXH đã trở thành một chế độ trên một đất nước rộng 1/6 trái đất. Nước Nga Xô viết đó trở thành Nhà nước mới, và năm 1921 thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô). Từ đó, Liên Xô trở thành thành trì cách mạng, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới.
Cách mạng Tháng Mười cũng đã tác động đến lịch sử của từng nước, từng quốc gia và tác động tới tâm lý, tình cảm, lý tưởng của từng cá nhân tiên tiến trên trái đất. Cũng giống như những cuộc cách mạng khác, Cách mạng Tháng Mười phải vượt qua những cản trở hết sức khốc liệt của các thế lực chống đối ở trong và ngoài nước để tồn tại và khẳng định đó là chế độ được nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân và những người lao động ủng hộ.
Trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế giới. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam cũng chính từ bản Luận cương của V.I.Lê-nin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Ông là người Việt Nam đầu tiên tiếp nhận ánh sáng và chịu ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười, Đảng Bolshevik và Lenin khi đang hoạt động ở Pháp. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc đã trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, tuyên thệ đi theo Cách mạng Tháng Mười Nga và Lenin. Tháng 6/1925, tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc lập ra tổ chức cách mạng mang tên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; tiếp đó, ông lập ra tờ báo Thanh Niên. Thông tin đầu tiên về Cách mạng Tháng Mười Nga mà Nguyễn Ái Quốc đưa về Việt Nam được đăng trên số báo đặc biệt của tờ Thanh Niên, xuất bản đúng ngày 7/11/1926. Số báo này gồm 5 trang, trang bìa là hình vẽ Lenin đứng trên quả địa cầu giơ tay chỉ hướng tiến lên và các trang còn lại là những bài viết về Cách mạng Tháng Mười Nga, về Lenin và Đảng Bolshevik. Đây cũng là tờ báo đầu tiên in một loạt bài về Cách mạng Tháng Mười Nga thành công được đưa về Việt Nam với những thông tin trái với những hình ảnh bị bóp méo, xuyên tạc trước đây của báo chí thực dân. Lần đầu tiên, ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga trung thực đến được với người dân của một đất nước nghèo khó.
Năm 1927, trong cuốn “Đường cách mệnh”, Người khẳng định: “Cách mệnh Nga dạy cho chúng ta rằng muốn cách mệnh thành công thì phải dân chúng (công nông) làm gốc, phải có đảng vững bền, phải bền gan, phải hy sinh, phải thống nhất. Nói tóm lại là phải theo chủ nghĩa Mác và Lênin”. Khi Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra đời vào tháng 6/1929 ở Hà Nội, đảng này đã khẳng định đi theo Chủ nghĩa Mác, Quốc tế Cộng sản và Cách mạng Tháng Mười Nga. Dịp kỷ niệm 12 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, Đảng này đã tổ chức lễ kỷ niệm đầu tiên tại Việt Nam với quy mô toàn quốc. Lần đầu tiên người Việt Nam được nhìn thấy lá cờ Búa Liềm, đọc báo Búa Liềm, cơ quan ngôn luận của Đông Dương Cộng sản Đảng và những khẩu hiệu chính trị: “Xô Nga vạn tuế!”, “Ủng hộ Xô Nga” và cũng từ đó, hình ảnh thiêng liêng này dần in sâu vào trái tim, khối óc của người công nhân, nông dân Việt Nam cho đến tận bây giờ.Có thể nói, Cách mạng Tháng Mười Nga đã mang đến cho Việt Nam một sự thay đổi lớn lao bởi từ đó cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam hướng tới việc thành lập Chính quyền Xô viết, chính quyền của số đông, của những người nghèo khó với mục tiêu chính là mưu cầu hạnh phúc cho toàn dân.Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam đã dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin; đi lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng và dân tộc Việt Nam, là yêu cầu khách quan, con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.
Kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những kỳ tích vẻ vang.Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam một lần nữa đã chứng tỏ tính chất đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, tính chất đúng đắn của đường lối mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười năm 1917 đã vạch ra…”Thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, đã hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã đưa đất nước ta vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Những mốc son chói lọi mà cách mạng Việt Nam giành được là sự nối tiếp hào hùng lý tưởng, mục tiêu của Cách mạng Tháng Mười, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng Tháng Mười”. Chính vì vậy, trong trái tim mỗi người Việt Nam, tình cảm gắn bó và lòng biết ơn đối với Cách mạng Tháng Mười cũng như đối với V.I. Lênin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản - là vô cùng sâu sắc.
Những thắng lợi vẻ vang qua hơn 30 năm đổi mới là minh chứng sinh động về sự kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về quá trình đúc rút, tổng kết những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười, cũng như những kinh nghiệm từ cả thành công và thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện thực để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Đây là tiền đề, nền tảng quan trọng để đất nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Với ý nghĩa sâu sắc đó, dù thế giới có nhiều biến động, đổi thay, Cách mạng Tháng Mười vẫn luôn tỏa sáng, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời về khát vọng và sức mạnh của chủ nghĩa xã hội. Những bài học bổ ích, kinh nghiệm quý báu của cuộc cách mạng vĩ đại này đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)