Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công tác kiểm tra, giám sát – Những kết quả đạt được sau hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XXI của Đảng bộ huyện Núi Thành

Ngày đăng: 22:09 | 04/02 Lượt xem: 172

Trong những năm qua, cùng với tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy và cơ sở đã nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy đã ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của UBKT Huyện ủy; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm; chỉ đạo, quán triệt cho từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã bổ sung và ban hành Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với một số cơ quan chức năng như: Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Thanh tra, UBMTTQVN, Chi cục Thi hành án, Cơ quan Quân sự, các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy trong việc phát hiện, xem xét, xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Quy định số 01-QĐ/HU ngày 15/8/2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. UBKT Huyện ủy ban hành Quy định số 61-QĐ/UBKTHU ngày 04/11/2017 về việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của UBKT Huyện ủy. Đồng thời, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát như Quy định 29- QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của BCH Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của BCH Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định 01-QĐi/TW, ngày 10/5/2018 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong phòng, chống tham nhũng; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của BCH Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm ... UBKT Huyện ủy tổ chức 04 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho ủy viên UBKT và cán bộ kiểm tra cơ sở; phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn về nghiệp vụ đối với ủy viên UBKT và chi ủy chi bộ trực thuộc tại 13 xã.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian qua được thực hiện theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo trong kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra nhà nước và giám sát của HĐND, Ủy ban Mặt trận TQVN, các đoàn thể. Hằng năm, cấp ủy, UBKT xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo phương châm “Kiểm tra trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng" phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương và chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường nắm bắt tình hình, phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm (DHVP). Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo đúng quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được quan tâm chỉ đạo, thực hiện.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra được 138 lượt tổ chức đảng, 135 lượt đảng viên và giám sát 83 lượt tổ chức đảng, 88 lượt đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 18 lượt tổ chức đảng, 25 lượt đảng viên; giám sát 17 lượt tổ chức đảng, 29 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 14-NQ/TW về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Nghị quyết 22-NQ/TW và Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy...; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ (Nghị quyết 04-NQ/TU và Nghị quyết 06-NQ/HU); kế hoạch phát triển đô thị Núi Thành; xây dựng nông thôn mới; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác quản lý hiện trạng đất đai, xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc cải cách thủ tục hành chính... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ, ủy viên BCH Đảng bộ huyện đứng điểm, tham dự sinh hoạt BCH các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhằm nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của cấp uỷ cơ sở để có hướng lãnh chỉ đạo; phân công cán bộ công chức cơ quan Huyện uỷ hằng tháng dự sinh hoạt các chi bộ thôn, khối phố, thông qua đó hướng dẫn các chi bộ thực hiện đúng quy trình, có chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng với việc tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, UBKT Huyện ủy và cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã kiểm tra 11 tổ chức đảng và 48 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, việc sử dụng bằng cấp, việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, công tác quản lý, sử dụng tài chính, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...(UBKT Huyện ủy kiểm tra 5 tổ chức đảng, 13 đảng viên); qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng, 10 đảng viên, số tổ chức đảng và đảng viên còn lại yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc để rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Tiến hành kiểm tra 150 lượt tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (UBKT Huyện ủy kiểm tra đối với 36 lượt tổ chức đảng); kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng, thu - chi sử dụng đảng phí đối với 107 lượt tổ chức đảng, qua kiểm tra đề nghị các tổ chức đảng truy thu số tiền 6.325.000 đồng (UBKT Huyện ủy kiểm tra 18 lượt tổ chức đảng). Ngoài giám sát thường xuyên, UBKT các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 87 lượt tổ chức đảng và 78 lượt đảng viên (UBKT Huyện ủy giám sát 18 lượt tổ chức đảng, 21 lượt đảng viên). Trong thời gian qua, UBKT các cấp giải quyết 02 đơn tố cáo đối với đảng viên; đã thi hành kỷ luật đối với 02 đảng viên bị tố cáo với hình thức khiển trách: 01, cảnh cáo: 01. Hơn nửa nhiệm kỳ qua, UBKT các cấp chỉ nhận được 01 đơn thư khiếu nại kỷ luật đảng đối với đảng viên hiện đang giải quyết theo quy trình. Ngoài ra, UBKT Huyện ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp ủy giao như tiến hành thẩm tra, xác minh phẩm chất đạo đức, lối sống phục vụ công tác cán bộ của huyện và tỉnh đối với 152 lượt đồng chí; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các cơ quan; tham mưu Huyện ủy sơ kết, tổng kết các quy định, nghị quyết của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hằng năm và giữa nhiệm kỳ...

Việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy xử lý kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng với hình thức khiển trách; UBKT Huyện ủy xử lý kỷ luật 13 đảng viên với hình thức khiển trách: 01, cảnh cáo: 07, khai trừ: 05; cấp ủy cơ sở và chi bộ kỷ luật 58 đảng viên với hình thức khiển trách: 51, cảnh cáo: 07. Nội dung vi phạm: quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt đảng, đạo đức lối sống, chính sách Dân số & KHHGĐ, sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp, thực hiện nhiệm vụ được giao, sử dụng ngân sách của nhà nước không đúng theo quy định, vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 61 lượt tổ chức đảng và khảo sát 66 chi bộ trường học về việc tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng, hồ sơ công tác cán bộ, đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ, Quy chế dân chủ cơ sở ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng có lúc chưa thật sự chủ động; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn hạn chế trong lựa chọn nội dung và phương pháp tiến hành; các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, chi, đảng bộ trực thuộc, các ban ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có việc chưa có sự phối hợp đồng bộ theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chuyên đề; việc nắm bắt thông tin, phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; việc theo dõi, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành kết luận sau khi kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian đến, Cấp ủy, UBKT huyện và cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng, chú trọng kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện, nhất là những lĩnh vực trọng yếu, có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phục vụ tốt việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Huyện lần thứ XXI. Trong đó, chú trọng tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn ngừa các hiện tượng mất dân chủ, mất đoàn kết nội bộ; kiểm tra, giám sát tinh thần trách nhiệm và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên mà trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý

Tác giả: Đ/c Đỗ Thị Sen, UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)