Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

NÚI THÀNH: KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 ( KHÓA XII)

Ngày đăng: 22:15 | 04/02 Lượt xem: 177

Hiện thực hóa các nghị quyết của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ở Núi Thành đang triển khai nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Xác định thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trên địa bàn huyện theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) là một yêu cầu cấp thiết; Huyện ủy Núi Thành ban hành Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 23/3/2018, triển khai thực hiện nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kế hoạch số 84-KH/HU, ngày 22/5/2018, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khá XII) về “ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Huyện ủy, trên cơ sở tham mưu tích cực của Ban Tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện, Huyện ủy đã xây dựng và ban hành Đề án sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thực hiện xong chức danh Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện. Ủy ban nhân dân huyện tiến hành giải thể Trung tâm Giáo dục thường xuyên Huyện chuyển chức năng, nhiệm vụ về Phòng Giáo dục- Đào tạo Huyện; giải thể Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp chuyển chức năng, nhiệm vụ về Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Huyện; giải thể Phòng Y tế Huyện chuyển chức năng, nhiệm vụ về Văn phòng HĐND- UBND Huyện; sáp nhập Trạm Khuyến nông- Khuyến lâm, trạm Thú y, Trạm Bảo vệ thực vật để thành lập Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Huyện và thực hiện Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện kiêm Giám đốc Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng và ban hành hai đề án: Đề án “Sắp xếp mạng lưới trường, lớp gắn với công tác bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2018- 2021” , Đề án xác định lộ trình thực hiện theo từng năm học, trước mắt trong năm học 2018- 2019 (đến tháng 10/2018) đã thực hiện sáp nhập Trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào vào Trường Mẫu giáo Hoa Sen xã Tam Xuân I, sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình vào Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa xã Tam Hòa; Đề án “Thành lập Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình huyện Núi Thành trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Đài Truyền thành- truyền hình huyện”. Các đề án nói trên sẽ tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Giảm 35 thôn, khối phố
Huyện Núi Thành hiện nay có 138 thôn, khối phố được phân bố ở 17 xã, thị trấn, trong đó có 92 thôn chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BNV, ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố”. Quy mô thôn, khối phố không đồng đều nhưng vẫn được bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách như nhau ,đó là một thực trạng tồn tại trong nhiều năm, không những ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của thôn, khối phố mà còn tạo nên gánh nặng cho ngân sách nhà nước.

Trước thực trạng trên, đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam “Về lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố”, Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND Huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tiến hành xây dựng Đề án sáp nhập thôn, khối phố đối với các thôn chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định. Trước mắt tiến hành sáp nhập 75 thôn, khối phố để thành lập 40 thôn, khối phố ở 13 xã, thị trấn sau khi sắp xếp thành lập thôn, khối phố còn 103 thôn, khối phố cụ thể như sau: Tam Anh Bắc (05 thôn), Tam Sơn (05 thôn), Tam Nghĩa (07 thôn), Thị trấn Núi Thành (05 khối phố), Tam Trà (04 thôn), Tam Xuân II (08 thôn), Tam Xuân I (09 thôn), Tam Giang (04 thôn), Tam Anh Nam (06 thôn ), Tam Tiến (06 thôn), Tam Mỹ Tây (06 thôn), Tam Hòa (06 thôn), Tam Hiệp (07 thôn), các xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Thạnh, Tam Mỹ Đông giữ nguyên số lượng thôn. Bước đầu triển khai thực hiện đề án, qua trao đổi với đồng chí Bí thư đảng ủy một số xã được biết, triển khai chủ trương này ban đầu gặp sự phản ứng của một số thôn, hộ gia đình bởi những ràng buộc của phong tục tập quán, thói quen, địa điểm nơi sinh hoạt, họp hội, quan hệ dòng tộc của cộng đồng dân cư ở các thôn. Mặt khác, đây là việc liên quan trực tiếp tới công việc, vị trí của cán bộ, đảng viên ở thôn, khối phố. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của xã đã tổ chức tuyên truyền chủ trương này xuống đến chi bộ, cán bộ, đảng viên và tận hộ gia đình, từng người dân, nhờ vậy đã có sự đồng thuận cao. Đến nay Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 “Về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Theo đó, huyện Núi Thành giảm từ 138 thôn, khối phố xuống còn 103 thôn, khối phố ( giảm 35 thôn). Số lượng, chức danh và mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng được HĐND tỉnh quy định tại Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018. Cụ thể về số lượng, chức danh: 03 người đảm nhận 05 chức danh, trong đó có 02 người kiêm chức: Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận; Trưởng thôn hoặc Trưởng ban công tác mặt trận; Thôn đội trưởng kiêm Công an viên. Mức phụ cấp: Mỗi người được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở. Riêng Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn hoặc kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận thì được hưởng thêm mức kiêm nhiệm 0,5 mức lương cơ sở. Nghị quyết này của HĐND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2018 và bãi bỏ khoản 2, điểm 2, khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND, ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 của HĐND về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tuy đã đạt được kết quả bước đầu, nhưng không phải không có khó khăn, vì vậy cần có quyết tâm cao và giải pháp tốt, đồng bộ mới thực hiện được. Thống nhất quan điểm chỉ đạo của cấp trên là những việc đã rõ, đã chín thì quyết tâm làm bằng được, làm dứt điểm, làm có trọng tâm, trọng điểm, không cầu toàn, không nôn nóng; những việc khó, mới thì nghiên cứu thực hiện thí điểm, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên, tham khảo kinh nghiệm của các đơn vị bạn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, khó khăn đến đâu gỡ đến đó. Quan trọng là phải tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Tác giả: Đ/c Nguyễn Vĩnh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Huyện ủy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)