Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày đăng: 13:07 | 12/03 Lượt xem: 56

Tiếp công dân, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của công dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể và chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp, các ngành đã tổ chức triển khai, phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cùng với Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tiếp công dân, Luật Ðất đai, các nghị định hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác tiếp công dân”, kiện toàn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác này. Các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật; các đơn thư được xem xét thấu tình đạt lý, nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế những điểm nóng về khiếu kiện, tình trạng đơn, thư vượt cấp. Qua đó đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ được lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị của huyện.
Tuy nhiên, đôi lúc, đôi nơi, chất lượng tiếp công dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân vẫn còn nhiều mặt hạn chế, bất cập. Nguyên nhân chủ yếu là do ở một số ngành, đơn vị, địa phương, công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư vẫn chưa được quan tâm đúng mức; vai trò chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu sát, thiếu quyết liệt, chưa phát huy hết trách nhiệm, chưa đi sâu nắm bắt, tìm hiểu nguyên nhân, nguồn gốc và giải quyết triệt để vấn đề khiếu nại, tố cáo khi mới phát sinh, chưa thật sự làm tròn chức trách, nhiệm vụ trong tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tham mưu, giúp việc còn hạn chế, việc tiếp và đối thoại trong giải quyết đơn thư của công dân chưa hiệu quả. Mặt khác, sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và các xã, thị trấn trong giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân có lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ dẫn đến một số vụ việc chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định…
Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư của công dân, đồng thời thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo, Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Văn Mau vừa ký văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả, đúng theo quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 26/11/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 5774/UBND-TD, ngày 11/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác tiếp công dân và đối thoại trong giải quyết khiếu nại.
Nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thường xuyên để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình. Phân loại và chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo chức năng, thẩm quyền đảm bảo đúng nội dung, thời gian, trình tự, thủ tục, không để kiến nghị, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tránh tình trạng chồng chéo, đùn đẩy, né trách trách nhiệm, chuyển đơn lòng vòng, gây phiên hà cho công dân. 
Chủ động rà soát, xác định rõ các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, nổi cộm, đông người ở từng địa bàn, theo lĩnh vực, trên cơ sở đó giao trách nhiệm cho cán bộ công chức, các bộ phận liên quan phối hợp giải quyết dứt điểm từng vụ việc. Chủ động giải quyết kịp thời các tình huống khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người không để phát sinh thành “điểm nóng” đảm bảo giữ ổn định tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, đơn vị.
Củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của Ban Tiếp công dân, Hội đồng tư vấn trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện đảm bảo chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư theo quy định.
Tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục, giải thích, hòa giải để công dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật và đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Thực hiện tốt việc đối thoại trong việc giải quyết khiếu nại của công dân; trong quá trình đối thoại cần xem xét đầy đủ, toàn diện nội dung vụ việc, vận dụng các quy định, chính sách theo pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại, qua đó vận động thuyết phục người khiếu nại chủ động rút đơn khiếu nại.
Chủ tịch UBND Huyện Nguyễn Văn Mau giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân huyện thường xuyên hướng dẫn việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân tại các xã, thị trấn; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân nhằm kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; đồng thời phối hợp với các cơ quan, phòng ban của huyện, UBND các xã, thị trấn tập trung tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trong đó chú ý sớm tham mưu giải quyết những vụ việc khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư lớn trên địa bàn huyện; thực hiện việc đối thoại giải quyết khiếu nại với công dân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện.
Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân huyện; tham mưu đảm bảo các điều kiện phục vụ Chủ tịch UBND Huyện và Thường trực HĐND Huyện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Ban Tiếp công dân huyện. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND Huyện tổ chức tiếp công dân chuyên đề đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài để giải quyết dứt điểm, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân trên cơ sở quy định của pháp luật. 
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân không những đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội mà còn xây dựng được mối quan hệ vững chắc, bền vững giữa nhân dân và chính quyền, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, chính quyền, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)