Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 9:07 | 05/06 Lượt xem: 156

Nhằm tăng cường hiệu quả, tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC) trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết tố cáo trên địa bàn huyện, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 29/3/2019 về việc triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện Núi Thành.
Với mục đích kế thừa những nội dung phù hợp, bổ sung, khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tố cáo, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, kỷ cương pháp luật gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo quy định với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo.
Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương, 67 điều quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm, hiệu lực thi hành và quy định chi tiết các điều khoản thi hành luật... 
Theo Kế hoạch, đầu tiên sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền trên sóng Đài phát thanh của huyện vào quý II năm 2019, sau đó tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt cấp huyện trong Quý III năm 2019. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trong xã, và phải thực hiện trong năm 2019.
Việc triển khai Luật Tố cáo nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo các tố cáo phải được giải quyết kịp thời, tránh tình trạng đùn đẩy, bao che, không giải quyết hoặc giải quyết không đúng quy định pháp luật...

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)