Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 8:20 | 09/08 Lượt xem: 280

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế, là nền tảng vững chắc góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 09/12/2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TƯ về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”.

Trong 15 năm qua, để thực hiện theo Chỉ thị số 32-CT/TƯ, Huyện ủy và UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị , Kế hoạch, Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo khác, với phương châm là đưa công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã bám sát nội dung theo từng đối tượng để xây dựng kế hoạch, chương trình hằng năm cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiển. 
Hằng năm trên cơ sở chỉ đạo của ngành cấp trên và trên cơ sở nhiệm vụ KT-XH, ANQP của huyện, UBND huyện ban hành Kế hoạch chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), sau đó các ngành trên cơ sở nhu cầu tìm hiểu pháp luật theo đối tượng để có Kế hoạch liên tịch phối hợp cùng cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp để triển khai thực hiện.
Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Hội đồng phối hợp) ở huyện, xã được thành lập, đã không ngừng được cũng cố, kiện toàn, phát huy vai trò phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân; Đến nay Hội đồng phối hợp của huyện có 22 thành viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các ngành, các thành viên Hội đồng phối hoạt động theo quy chế đề ra; phân công đứng điểm theo dõi, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Các xã, thị trấn đã thành lập Hội đồng phối hợp có 153 thành viên trên 17 xã, thị trấn. Trong đó Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên của mặt trận như Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… đã có nhiều cố gắn phối hợp với các cơ quan nhà nước tích cực triển khai công tác tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân.
Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TƯ, đã tổ chức triển khai 8.865 cuộc tuyên truyền với 898.438 lượt người tham dự; Mua, in cấp phát 60.778 bộ tài liệu pháp luật các loại; Thực hiện 1335 chuyên mục định kỳ gồm: Quốc phòng toàn dân, An ninh Núi Thành, Pháp luật với cuộc sống. Bên cạnh đó Chương trình Pháp luật với cuộc sống còn tập trung tuyên truyền pháp luật về đất đai; an toàn giao thông; Xử lý vi phạm hành chính; Khiếu nại, Tố cáo và các văn bản QPPL khác liên quan đến đời sống của người dân… Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đa dạng, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể của địa phương, từ đó hướng tập trung ưu tiên tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân; Tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật, Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013; hội nghị, hội thảo, hòa giải cơ sở, câu lạc bộ pháp luật; hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cấp phát tài liệu miễn phí; thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trợ giúp pháp lý… Bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn, nhiều cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. 
Nhằm phát huy những kết quả đạt được qua 15 năm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian tới. Hội đồng giáo dục pháp luật huyện cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 
Một là, tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2013 của Ban Bí thư; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản khác có liên quan để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Coi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật “là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị”; phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện công tác này. Phấn đấu mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ và nhân dân.
Hai là, phát huy vai trò của người đứng đầu các cơ quan làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Thường xuyên kiện toàn Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm thành phần, có quy chế làm việc rõ ràng để hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tăng cường thu hút xã hội hóa sự đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Ba là, Hướng mạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, coi người dân ở các địa bàn dân cư thôn, bản, khối phố là đối tượng tuyên truyền và lấy đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã, hòa giải viên cơ sở làm lực lượng nòng cốt cho công tác này có sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của cơ quan Tư pháp cấp trên. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, Học sinh các trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông là đối tượng tuyên truyền; Các cơ quan chức năng Đoàn Thanh niên; Công an huyện phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường Phổ thông trung học cùng với đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện là lực lượng tuyên truyền

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)