Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 16:01 | 13/01 Lượt xem: 172

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, UBND huyện Núi Thành xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện năm 2020.

Nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn huyện theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và lộ trình đề ra tại Chương trình hành động. Song song đó, bám sát mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng.
Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) tập trung vào những nhiệm vụ:
- Nâng cao vai trờ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN, nhất là công tác phòng, ngừa tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; Công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Bên cạnh đó, thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN chủ động phòng, ngừa phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
- Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ: tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực hiện quy tắc ứng xử, những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức và người lao động. 
- Kiểm soát tài sản, thu nhập; tăng cường công khai minh bạch trong thực thi công vụ: đẩy mạnh việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, địa phương. Thực hiện đúng quy định về quyền tự chủ về tài chính, biên chế và kinh phí hoạt động.
- Hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, điều tra, tuy tố, xét xử, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và thu hồi tài sản tham nhũng
Ngoài ra, các địa phương, đơn vị chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN. 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)