Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành với phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019)

Ngày đăng: 7:48 | 17/06 Lượt xem: 133

Phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2019) của huyện Núi Thành được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm của huyện đạt hơn 61.570 tỉ đồng; năm 2019 theo giá hiện hành đạt trên 74.280 tỉ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội, lĩnh vực quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính; xây dựng đảng, mặt trận, đoàn thể… 5 năm qua có nhiều chuyển biến tích cực.
Trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán kéo dài đã tác động không nhỏ tới phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đời sống cán bộ và nhân dân. Tuy vậy, với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của huyện Núi Thành đã được các cấp, các ngành, đoàn thể tập trung triển khai chỉ đạo, gắn công tác thi đua với các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, thi đua sản xuất; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Toàn huyện đã khẳng định công tác thi đua, khen thưởng được phát động hàng năm đã tạo ra nhiều phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, góp phần động viên, khích lệ, lôi cuốn cán bộ - công chức - viên chức và nhân dân phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương trên các lĩnh vực.
Cùng với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước; phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua; đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu xuất sắc của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo khí thế thi đua mới trong toàn hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn 2015 – 2019. Trên cơ sở phát động thi đua, hàng năm đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, phát động thi đua theo từng đợt, theo chuyên đề nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng giai đoạn. Coi đó là giải pháp quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khuyến khích, phát huy nội lực, ý thức trách nhiệm, vai trò chủ thể của cán bộ, nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Trong 5 năm qua, các cấp, ngành, Hội, đoàn thể, cơ quan…có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tạo được khí thế thi đua sôi nổi. Nội dung thi đua phong phú, thiết thực, sát với nhiệm vụ trọng tâm của cuộc sống theo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, nhân dân. Tên các phong trào thi đua ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện, lượng hóa được các chỉ tiêu thi đua bằng cách tính điểm tạo điều kiện cho việc kiểm tra, nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua được chính xác, công bằng, khách quan. Có phong trào thi đua chung, có phong trào thi đua gắn với từng chuyên đề hoạt động cụ thể, các phong trào thi đua được tổ chức đan xen nhau, các chỉ tiêu thi đua được cụ thể theo từng năm và được triển khai đến cán bộ, nhân dân. Việc phát động và đăng ký giao ước thi đua hàng năm ở các cấp Hội, đoàn thể được duy trì nền nếp; mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua, biện pháp thực hiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng đều được cụ thể hóa, thực hiện công khai chấm điểm, bình xét thi đua theo nguyên tắc thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo cho các cấp, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa của các phong trào thi đua và các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng theo cụm, khối, phát huy hiệu quả tính chủ động, sáng tạo của các cụm, khối trong việc tổ chức triển khai nội dung, tiêu chí phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua...

Mỗi đợt thi đua gắn với Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cấp Hội, các đơn vị, cơ quan chuyên trách đã linh hoạt, vận dụng, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng lĩnh vực, chuyên đề hoạt động với nhiều chủ đề như: Phong trào “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, phong trào “Dồn điền, đổi thửa”; “Cải tạo vườn tạp, phủ xanh đất trống đồi núi trọc”, “ giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới”; phong trào 4 cao “Năng suất cao, chất lượng cao, hiệu quả kinh tế cao và sức cạnh tranh cao”; Phong trào “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, vệ sinh, an toàn và tiết kiệm trong sản xuất và chế biến các sản phẩm nông nghiệp”; Phong trào: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong cán bộ, công chức, viên chức và nữ cán bộ, công chức, viên chức; phong trào “ Văn nghệ - Thể dục, thể thao”, “Xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, nâng cao dân trí”, “Xây dựng gia đình nông dân no ấm, khỏe mạnh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”, “Thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình”, “Bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” , Phong trào “xã hội hóa giáo dục” v.v…
Vận động cán bộ, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, mỗi năm hàng chục tỷ đồng, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, vườn tình nghĩa, hàng ngàn sổ tiết kiệm tình nghĩa, nhận phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện mang ý nghĩa chính trị - xã hội, tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.
Các nội dung thi đua cũng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp...Đồng thời, thông qua phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, phù hợp với nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp đô thị có thể nhân rộng; khôi phục và phát triển ngành nghề nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập của nông dân; đời sống vật chất, tinh thần ở khu vực nông thôn giảm dần sự cách biệt so với thành thị, nông dân ngày một hưởng thụ nhiều hơn về đời sống văn hóa, môi trường xanh, sạch. Nhiều chủ trang trại đã thành công trong mô hình trang trại tổng hợp: Trồng trọt - chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản - dịch vụ hoặc Nông - Lâm - Thủy sản kết hợp với quy mô lớn đem lại hiệu quả cao, ổn định, thu nhập bình quân mỗi năm hàng tỷ đồng. Điển hình, như nhân dân xã Tam Xuân 2, tỷ lẹ hộ nghèo giảm đáng kể; năm 2015 có 4,2%; nay không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người từ 23,2 triệu đồng/người/năm vào năm 2015; nay tăng lên 42,9 triệu đồng, đã hoàn thành xã nông thôn mới, tiến tới xã nông thôn mới nâng cao. Hộ ông Phạm Quang Vũ thôn An Thiện, xã Tam Nghĩa sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực trồng từng hàng chục ha; hộ ông Lê Văn Hữ , thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông làm dịch vụ và trồng trọt cho thu nhập bền vững; hay như hộ ông Bùi Ngọc Dũng, thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp kinh doanh vận tải, ông Lương Văn Ngọc, thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp v.v…đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, giai đoạn 2014-2019 rất đáng trân trọng.
Những tấm gương nông dân say mê, miệt mài nghiên cứu, tìm tòi, có nhiều sáng kiến, sáng chế về lai tạo giống cây, con; chế tạo máy nông cụ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao, giảm giá thành, chi phí, tiết kiệm thời gian và công - sức lao động cho người nông dân.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực cho việc xây dựng nông thôn mới. Phong trào như một cuộc cách mạng, lôi cuốn hàng triệu hội viên, nông dân hưởng ứng, tích cực tham gia, lan tỏa rộng khắp đến mỗi người dân, hàng vạn gia đình hội viên, nông dân tự nguyện dỡ rào, chặt cây cối, hiến đất thổ cư, đất sản xuất của gia đình mà không lấy tiền đền bù để mở đường, xây dựng các công trình công cộng ở nông thôn; đóng góp hàng trăm ngày công lao động để sửa chữa và làm mới đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng đường điện hạ thế, phòng học, nhà trẻ, trường mầm non, trạm y tế và hàng ngàn nhà văn hóa xã, thôn làm cho quê hương ngày càng khởi sắc... Nhiều nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai có kết quả bước đầu. Nhiều cấp Hội đã đăng ký thực hiện, đảm nhận các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhiều chi, tổ Hội tự nguyện đảm nhận xây dựng, duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên thôn, khối phố; liên xã, thị trấn xây dựng các công trình dân sinh... 
Xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở thôn xóm; khối phố phát động phong trào nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tổ chức cho hội nhân dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội, tích cực cung cấp kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh, tội phạm cho các cơ quan chức năng. Đồng thời các cấp chính quyền đã tích cực vận động con, em thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và các chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thắm đượm nghĩa tình. 
Có thể khẳng định, qua các phong trào thi đua, chất lượng cán bộ, nhân dân càng được nâng lên về ý thức trách nhiệm, về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động Hội, đoàn thể. Nhiều cán bộ các cấp trưởng thành từ phong trào cơ sở. Phong trào thi đua đã trở thành động lực tinh thần to lớn cỗ vũ, động viên cán bộ, nhân dân tích cực, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
Với tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nối tiếp truyền thống cách mạng vẻ vang của địa phương; huyện Núi Thành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua – khen thưởng huyện phát động, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Qua 5 năm, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết, trao Huân chương Lao động hạng nhì cho tập thể Văn phòng HĐND và UBND Huyện, cờ thi đua của UBND tỉnh cho xã Tam Mỹ Đông; trao bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua cho nhiều tập thể, cùng nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2019) rất đáng trân trọng./-

Tác giả: Huy Hoàng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)