Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng bộ huyện tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể

Ngày đăng: 8:06 | 16/09 Lượt xem: 60

Cùng với nhiều nhiệm vụ khác, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Núi Thành tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể vững mạnh.

Trước hết là tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành xã hội theo pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Không ngừng đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn. Xây dựng đội ngũ công chức đủ số lượng, đạt chuẩn, đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có tính kế thừa, phát triển. Tập trung các giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện quan hệ của cơ quan hành chính với nhân dân, nhất là ở cơ sở. Có kế hoạch, lộ trình phù hợp để thực hiện việc chuyển đơn vị hành chính các xã, thị trấn thành phường và huyện thành thị xã, lưu ý các tiêu chí cấp hành chính, đất đai, cơ sở vật chất, bộ máy. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Cùng với đó, nhiệm kỳ XXII (2020-2025), Đảng bộ huyện Núi Thành tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, công tác dân tộc, tôn giáo, xây dựng giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, công tác thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy dân chủ gắn với giữ vững kỷ cương, củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò, năng lực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh theo tinh thần Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống và đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; nắm vững tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia các tổ chức đoàn thể. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Thông báo 160-TB/TW của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62- KL/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng cán bộ, chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên. Phối hợp làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị, giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hoá, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 
Phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng quê hương anh hùng, vượt qua khó khăn, thách thức Đảng bộ và nhân dân Núi Thành đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, vì một Núi Thành phát triển giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng tỉnh Quảng Nam, cả nước thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)