Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

UBND Huyện phát động phong trào thi đua năm 2021

Ngày đăng: 8:52 | 25/02 Lượt xem: 129

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là năm tiếp tục tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng huyện Núi Thành phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thiết thực đồng thời chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Núi Thành năm 2021”.
Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở". Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai các phong trào thi đua, cần xây dựng các giải pháp phù hợp, nhân rộng các mô hình, điển hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai phong trào, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra theo kế hoạch.
Huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng đô thị một cách đồng bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đô thị Núi Thành và xây dựng nông thôn mới nhanh, bền vững. Trong đó, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là tập trung nguồn lực xây 2 dựng kết cấu hạ tầng phát triển đô thị, phát triển mạng lưới giao thông, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH, ĐX, hoàn thành các đề án giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kiên cố hóa mặt đường ĐH, chương trình kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường học đạt chuẩn, phát triển hệ thống nước sạch.
Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, kết hợp phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề để hướng phong trào thi đua vào việc giải quyết những khó khăn vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém, qua đó đánh giá tính hiệu quả, thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để tham gia thực hiện các phong trào thi đua của huyện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; sự phối hợp và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị đối với công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện theo dõi, kiểm tra và báo cáo UBND huyện kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các hội, đoàn thể của huyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)